Rekrutacja do liceum | Szkoły Salezjańskie w Mińsku Mazowieckim
25-lecie Szkół Salezjańskich w Mińsku Mazowieckim

Rekrutacja do liceum

UWAGA. Nie prowadzimy rekrutacji przez elektroniczny system, w którym uczestniczą mińskie szkoły ponadpodstawowe

 

W roku szkolnym 2020/2021 zapraszamy do klas:

 • humanistycznej (przedmioty punktowane:  j. polski, historia, matematyka, WOS) - dla zamierzający studiować np. dziennikarstwo
 • biologiczno-chemicznej (przedmioty punktowane: biologia, chemia, j. polski, matematyka) - dla zamierzających studować np. medycynę
 • matemtyczno-fizycznej (przedmioty punktowane: matematyka, fizyka, j. polski) - dla zamierzających studiować np. kierunki politechniczne

Dokumenty:

 • kwestionariusz kandydata (do odebrania w sekretariacie szkoły lub do pobrania na szkolnej stronie)
 • kopia świadectwa ukońćzenia kl. VII
 • oceny semestralne w klasie VIII (może być wydruk z dziennika elektronicznego)
 • skrócony odpis aktu urodzenia
 • można załączyć opinię księdza proboszcza lub katechety
 • informacja o szczególnych osiągnięciach
 • fotografie (2 podpisane)

Po zakończeniu roku szkolnego

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • wyniki sprawdzianu ósmoklasisty (po otrzymaniu)
 • karta zdrowia

Harmonogram rekrutacji w SLO na rok szkolny 2020/2021

Od 8 maja przyjmowane są dokumenty od kandydatów.

1. Do 10 lipca pierwszy termin składania podania o przyjęcie do szkoły i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły

2. Po złożeniu podania rozmowa z ks. Dyrektorem wg ustalonego w sekretariacie harmonogramu. (O ile względy epidemiologiczne pozwolą. Czekamy na decyzję GIS. Rodzice uczniów Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej, którzy brali  udział w rekrutacji do naszej szkoły podstawowej, a nie zostali  przyjęci , o ile chcą, mogą uczestniczyć w rozmowie z ks. Dyrektorem. Dla kandydatów do liceum uczestnictwo w rozmowie z ks. Dyrektorem jest obowiązkowe.

3. Do 4 sierpnia  do godz. 15.00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty (kopie poświadczone przez szkołę podstawową za zgodność z oryginałem)

10 sierpnia do godz. 12.00 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej.

14 sierpnia do godz. 12.00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej;

17 sierpnia do godz. 15.00 szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły lub informację o liczbie wolnych miejsc;

Informacje dodatkowe:

Podanie/kwestionariusz kandydata (Kwestionariusz (podanie) kandydata do szkoły należy pobrać ze strony lub odebrać w sekretariacie szkoły).

Uwaga

Organem prowadzącym jest Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria (Prowincja) św. Stanisław Kostki z siedzibą w Warszawie.