Rekrutacja do liceum | Szkoły Salezjańskie w Mińsku Mazowieckim
25-lecie Szkół Salezjańskich w Mińsku Mazowieckim

Rekrutacja do liceum

UWAGA! W tym roku rekrutacja będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu, w którym uczestniczą mińskie szkoły ponadpodstawowe.

 

Link do systemu naboru: https://minskmazowiecki.edu.com.pl/kandydat/app/offer_pg.html

 

W roku szkolnym 2023/2024 zapraszamy do klas:

 • humanistyczno-dziennikarskiej (przedmioty roszerzone: j. polski, historia, matematyka,) - dla zamierzających studiować np. dziennikarstwo
 • matematyczno-fizycznej z poszerzonym j. angielskim (przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, j. angielski) - dla zamierzających studiować np. kierunki politechniczne
 • matematyczno-biologicznej z poszerzonym j. angielskim,  (przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia, j. angielski)

Dokumenty:

 • kwestionariusz kandydata (do odebrania w sekretariacie szkoły lub do pobrania na szkolnej stronie)
 • kopia świadectwa ukończenia kl. VII
 • oceny semestralne w klasie VIII (może być wydruk z dziennika elektronicznego)
 • skrócony odpis aktu urodzenia
 • można załączyć opinię księdza proboszcza lub katechety
 • informacja o szczególnych osiągnięciach
 • fotografie (2 podpisane)

Po zakończeniu roku szkolnego:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • wyniki sprawdzianu ósmoklasisty (po otrzymaniu zaświadczenia)
 • karta zdrowia

Harmonogram rekrutacji w SLO na rok szkolny 2023/2024

Od 24 kwietnia przyjmowane są zgłoszenia i umawiane spotkania z ks. Dyrektorem.

Po złożeniu podania rozmowa z ks. Dyrektorem wg ustalonego w sekretariacie harmonogramu. Rodzice uczniów Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej, którzy brali  udział w rekrutacji do naszej szkoły podstawowej, a nie zostali  przyjęci, o ile chcą, mogą uczestniczyć w rozmowie z ks. Dyrektorem. Dla kandydatów do liceum uczestnictwo w rozmowie z ks. Dyrektorem jest obowiązkowe.

Kandydaci, ich rodzice/opiekunowie ustalają teminy spotkań przez sekretariat szkoły w dniach poniedziałek-piątek w ogdzinach 8.30-15.30 osobiście lub telefonicznie - tel. 257410601.

Nabór elektorniczny:

Od 15 maja do 19 czerwca 2023 roku godz. 15.00 wypełnienie wniosku w systemie

23 czerwca - 12 lipca 2023 r.godz. 15.00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty (kopie poświadczone przez szkołę podstawową za zgodność z oryginałem).

Dnia 21 lipca 2023 roku do godz. 12.00 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej.

Do dnia 26 lipca 2023 r. godz. 12.00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

Dnia 27 lipca do godz. 15.00 szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły lub informację o liczbie wolnych miejsc.

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2022/2023

TETRMINY

1. Od 31 lipca 2022 r. do 3 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 składanie dokumentów
2. Osoby ubiegające się o przyjęcie do klasy z rozszerzeniami powinny mieć co najmniej ocenę dobrą z przedmiotów, których zamierzają uczyć się na poziomie rozszerzonym.
3. 9 sierpnia 2023 r. do godz. 14.00 ogłoszenie listy zakwalifikowanych do klas I 
4. Osoby zakwalifikowane w rekrutacji uzupełniającej potwierdzając wolę uczęszczania do szkoły do 10 sierpnia do godz. 14.00
5. Dnia 5 sierpnia 2022 roku do godz. 12.00 ogłoszenie listy przyjętych w rekrutacji uzupełniającej.

Informacje dodatkowe:

Podanie/kwestionariusz kandydata (Kwestionariusz (podanie) kandydata do szkoły należy pobrać ze strony lub odebrać w sekretariacie szkoły.  Natomiast wymagania i oczekiwania od uczniów szkół salezjańskich oraz rodziców są do odebrania w sekretariacie szkoły) lub elektornicznym systemie rekrutacji.

Uwaga!

Organem prowadzącym jest Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria (Prowincja) św. Stanisław Kostki z siedzibą w Warszawie.